• Koelwagenombouw
  • Vriesombouw bestelwagens
  • Thermo en pharma
  • hygiene ombouw
  • Laadruimtebescherming
  • carrosserie bescherming

Algemene verkoop- en leveringsvoorwaarden

Van J.P. SYSTEMS te Teteringen


Artikel 1: Toepasselijkheid van deze voorwaarden

De onderstaande voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten die wij sluiten en berichten die wij in dat kader verzenden. Tussen ons en de koper staat vast dat deze voorwaarden ook op komende transacties van toepassing zijn. Op deze algemene voorwaarden kan door eenieder die door ons in het kader van de uitvoering van de overeenkomst wordt ingeschakeld, een beroep worden gedaan. De algemene voorwaarden die de koper te eniger tijd aan ons presenteert worden hiermede uitdrukkelijk van de hand gewezen.

Artikel 2: Totstandkoming van overeenkomsten en wanprestatie van koper

Onze aanbiedingen zijn vrijblijvend en gelden gedurende 30 dagen na hun dagtekening, tenzij anders gemeld. Wij hebben het recht om een vrijblijvende aanbieding nog tot en met de derde werkdag na ontvangst van de aanvaarding te herroepen. Prijzen die worden genoemd in prijscouranten en advertenties binden ons niet. Dat is wel het geval indien wij in een tot koper gerichte aanbieding prijzen noemen doch in dat geval uitsluitend voor de uit die aanbieding blijkende termijn, respectievelijk tot ten hoogste 30 dagen na de dagtekening daarvan, onverminderd ons recht om evidente fouten te korrigeren. Onze fakturen dienen tevens als orderbevestiging. Wij hebben, indien de koper wanpresteert, naast het recht om de betreffende overeenkomst schriftelijk te ontbinden ook het recht om de overige tussen hem en ons bestaande overeenkomsten die nog niet zijn afgewikkeld door een schriftelijke verklaring te ontbinden of de uitvoering daarvan op te schorten. In dat geval hebben wij tevens het recht om van koper al hetgeen hij ons verschuldigd is, in één keer op te eisen en/of komende leveranties slechts onder rembours af te leveren. De in dit lid omschreven rechten hebben wij ook indien de koper (voorlopige) surséance van betaling verkrijgt of zijn faillissement wordt aangevraagd. Indien koopovereenkomsten telefonisch tot stand komen, dan draagt de koper het risico voor eventuele misverstanden die daarbij ontstaan. Steeds geldt dat de koopovereenkomsten die door ons personeel worden gesloten gelden onder de ontbindende voorwaarde dat het betreffende artikel niet tot ons assortiment behoort, danwei het betreffende artikel niet voorradig is en niet binnen de door de koper verlangde termijn door ons kan worden verkregen. Indien wij aan de (potentiële) koper documentatie, aan afbeelding, monster of model tonen of verstrekken, dan geschiedt dat slechts bij wijze van aanduiding, zonder dat de zaak daaraan behoeft te beantwoorden.

Artikel 3: Levering

De koper is jegens ons verplicht tot onmiddellijke inontvangstneming van de gekochte zaak c.q. de aangeboden prestatie zodra deze aan hem wordt afgeleverd, c.q. aangeboden. Niet nakoming van deze verplichting geeft ons het recht om de zaak voor rekening en risico van de koper op te slaan, respectievelijk opgeslagen te houden en aanstonds te faktureren. Wij hebben het recht om de kosten van opslag aan koper in rekening te brengen. Overeengekomen termijnen van levering gelden bij benadering en zijn niet fataal, tenzij uitdrukkelijk het tegendeel is overeengekomen. Bij niet tijdige levering dienen wij daarom schriftelijk ingebreke te worden gesteld, waarbij ons een na overleg met ons te bepalen redelijke termijn moet worden gegund om alsnog na te komen. Verlenging van de leveringstermijn vindt eveneens plaats in het geval van een verhindering tot één maand als bedoeld in artikel 8 lid 5. In dat geval wordt, zonder dat de koper de overeenkomst mag ontbinden, de ieverings-termijn verlengd met de periode dat de verhindering voortduurt, vermeerderd met een periode waarbinnen wij redelijkerwijze tot aflevering kunnen overgaan. Wij hebben het recht om de te leveren zaken in delen uit te leveren op voorwaarde dat dit geschiedt binnen de overeengekomen c.q. binnen de op grond van de in de vorige twee alinea's verlengde termijn. Indien is overeengekomen dat wij de zaak ter plaatse van de koper zullen afleveren, dan behoeven wij deze niet verder te vervoeren dan tot de plaats waar het voertuig over een behoorlijk bereikbaar en veilig (gemaakt) terrein kan komen. Levering geschiedt steeds naast het voertuig op welke plaats de koper verplicht is om de zaak in ontvangst te nemen. De koper dient er naar redelijkheid -ondermeer door het ter beschikking stellen van hulpkrachten en mechanische hulpmiddelen- gratis aan bij te dragen dat het lossen van de zaak op een behoorlijke wijze kan geschieden.

Artikel 4: Zekerheid

Wij hebben bij het aangaan van de overeenkomst het recht om het stellen van zekerheid te verlangen. Voorts mogen wij tijdens het uitvoeren van de overeenkomst (aanvullende) zekerheid verlangen indien wij aanwijzingen verkrijgen omtrent een zodanig verminderde kredietwaardigheid van koper dat wij redelijkerwijze aan een perfekte nakoming van zijn verplichtingen mogen twijfelen. In dat geval hebben wij ook het recht om komende leveranties slechts onder rembours af te leveren. Indien koper ondanks ingebrekestelling geen zekerheid stelt, mogen wij jegens hem de bevoegdheden uitoefenen die zijn omschreven in artikel 2 lid 2.

Artikel 5: Eigendomsvoorbehoud

Alle leveringen geschieden onder eigendomsvoorbehoud. Wij behouden de eigendom van de uitgeleverde en uit te leveren zaken totdat de koper: de koopprijs van al die zaken vermeerderd met rente en kosten volledig heeft voldaan, en alle vorderingen heeft voldaan terzake van werkzaamheden die wij ten behoeve van hem verrichten of zullen verrichten in het kader van de desbetreffende overeenkomst, en onze vorderingen heeft voldaan die wij op hem verkrijgen indien hij tekortschiet in de nakoming van de hiervoor bedoelde verplichtingen. Koper mag de onder eigendomsvoorbehoud vallende zaak op geen enkele wijze laten strekken tot zekerheid van andere vorderinen dan die van ons. Indien een derde de zaak voor de koper onder zich heeft, dan is de koper, indien hij jegens ons wanpresteert, verplicht om ons naam en adres van die derde mede te delen en mogen wij aan die derde berichten dat deze de zaak voortaan voor ons moet houden.

Artikel 6: Betaling

In onze prijzen zijn, tenzij anders medegedeeld, omzetbelasting en/of andere overheids-heffingen alsmede vracht, opslag- en bewakingskosten, niet inbegrepen. Indien deze heffingen en/of kosten die de kostprijs van onze produkten beïnvloeden -zoals door ons verschuldigde inkoopsprijzen en betaalde salarissen- na het sluiten van de overeenkomst worden verhoogd dan hebben wij -onverminderd de ons op grond van de wet toekomende rechten- het recht om indien bedongen is dat de levering later dan drie maanden na de koop zal plaatsvinden, de overeengekomen prijs aan die verhoging(en) aan te passen. Indien wij een prijsverhoging eerder doorvoeren dan is de consument - koper bevoegd om de overeenkomst te ontbinden, onverminderd ons recht om onverwijld na de ontbindingsverklaring van de consument hem mede te delen dat wij de overeenkomst tegen de overeengekomen prijs gestand willen doen in welk geval de ontbinding geen effect heeft. De hiervoor neergelegde regeling geldt ook indien wij op afroep ot in delen leveren en wel voor iedere deellevering afzonderlijk. In het geval overheidsheffingen -waaronder omzetbelasting- worden verhoogd kunnen wij die verhoging met onmiddellijke ingang doorberekenen. Tenzij anders is overeengekomen dient betaling plaats te vinden binnen dertig dagen na faktuurdatum. De koper die niet-consument is kan nimmer enig recht op verekening of opschorting hanteren, terwijl de koper die consument is niet zijn recht op de verrekening kan uitoefenen. Indien wij aan koper een gespecificeerde opgave toezenden van hetgeen hij aan ons verschuldigd is en hetgeen wij aan hem verschuldigd zijn dan dient die opgave tevens als een verrekeningsverklaring. Zodra de betaaltermijn is verstreken raakt koper, zonder dat een ingebrekestelling noodzakelijk is, in verzuim en wordt hij vanaf de vervaldatum over het eindbedrag van de faktuur een rente verschuldigd naar rato van de wettelijke rente vermeerderd met 2% per jaar tot de voldoening. Telkens na afloop van één jaar wordt het bedrag waarover de rente wordt berekend vermeerderd met de over dat jaar verschuldigde rente. Als plaats van betaling geldt steeds ons kantoor te Teteringen.
De koper is aan ons alle buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten verschuldigd indien hij een door hem opeisbaar verschuldigde som ondanks aanmaning niet voldoet, en wij de vordering aan derden in handen geven. Indien wij conservatoire maatregelen nemen is een aanmaning of opeisbaarheid van de vordering niet noodzakelijk. De buitengerechtelijke kosten worden berekend aan de hand van het incassotarief dat laatstelijk werd gepubliceerd door de Nederlandse Orde van Advocaten tenzij de vordering wordt betwist en dit tarief niet toereikend is in welk geval deze kosten worden berekend aan de hand van een tarief per tijdseenheid dat door onze raadsman normalerwijze voor soortgelijke zaken wordt berekend, vermeerderd met de door onze raadsman aan derden te betalen kosten. De gerechtelijke kosten worden steeds op basis van het laatstgenoemde systeem aan de koper in rekening gebracht met als minimum het door de rechter buiten overeenkomst te liquideren bedrag. De door koper of derde te verrichten betalingen zullen steeds het eerst in mindering gebracht worden op die vorderingen waarvoor wij niet het in het vorige artikel opgenomen eigendomsvoorbehoud geldend kunnen maken. Met inachtneming daarvan worden betalingen het eerst in mindering gebracht op alle verschuldigde kosten, daarna op alle verschuldigde rente, en, tot slot, op de (telkens oudste) hoofdsom.

Artikel 7: Keuring en klachten

De koper is verplicht om de door ons afgeleverde zaak onverwijld na inontvangstneming te keuren op hoeveelheid en direkt zichtbare gebreken. Indien koper wat dit betreft wil klagen dan dient hij zijn klacht terstond te uiten aan de chauffeur en, voorts, zijn klacht binnen 48 uur na aflevering aan ons te bevestigen. Voorts dient de koper binnen tien werkdagen na aflevering de zaak op deugdelijke wijze te keuren en, indien zich een gebrek voordoet, binnen tien werkdagen nadien bij ons te klagen. Indien en voorzover het gaat om gebreken die redelijkerwijze niet binnen de in de twee vorige leden genoemde termijnen konden worden ontdekt, dient de koper binnen tien werkdagen nadat hij een gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had kunnen ontdekken, bij ons te klagen. Ten aanzien van consumenten geldt dat indien wij het gebrek kenden, of behoorden te kennen of de klacht betrekking heeft op een eigenschap die ontbreekt doch die deze volgens ons bezat, de klacht binnen tien werkdagen na de ontdekking moet worden geuit. In alle gevallen geldt dat de klacht moet worden geuit, voordat deze zaak door de koper wordt verwerkt. Klachten die worden geuit na de in dit artikel genoemde termijnen behoeven wij niet in behandeling te nemen. Indien wij dat toch doen dan dienen onze inspanningen, tenzij anders overeengekomen, te worden aangemerkt als coulance zonder aanvaarding van enige aansprakelijkheid. Indien blijkt dat enige klacht ten onrechte is geuit en wij in het kader daarvan werkzaamheden hebben verricht c.q. zaken hebben geleverd, dan hebben wij het recht om dit een en ander aan de koper tegen de normaal bij ons geldende prijzen in rekening te brengen.

Artikel 8: Aansprakelijkheid en verhinderingen

Indien koper de voorschriften die in het vorige artikel zijn neergelegd in acht neemt, kunnen wij met inachtneming van hetgeen in deze voorwaarden is gesteld slechts gedurende één jaar na datum aflevering wegens een toerekenbare tekortkoming worden aangesproken. Indien wij erkennen dat wij toerekenbaar zijn tekortgeschoten, of dit anderszins komt vast te staan, dan hebben wij het recht om op korte termijn, nadat de koper zich op die tekortkoming heeft beroepen, aan de koper mede te delen dat wij de door de koper betaalde prijs zullen terugbetalen, dat wij kosteloos tot herlevering, c.q. aflevering van het ontbrekende c.q. het opnieuw verrichten van de prestatie c.q. herstel, zullen overgaan. Indien wij na deze mededeling op korte termijn presteren, dan betekent dit dat de overeenkomst op correcte wijze is nagekomen respectievelijk -in het geval van terugbetaling van de prijs-dat die overeenkomst is ontbonden, en heeft de koper geen recht op schadevergoeding. Het in de vorige zin gestelde lijdt uitzondering indien de koper voorafgaand aan de in de eerste zin van dit lid bedoelde mededeling, de overeenkomst reeds met recht buiten rechte heeft ontbonden c.q. een vordering tot ontbinding heeft ingesteld en deze wordt toegewezen. Wij hebben het recht om voorafgaand aan het verrichten van de in dit lid bedoelde prestaties, van de koper te verlangen dat hij de zaken ten aanzien waarvan wij toerekenbaar tekort zijn geschoten, retourneert. Wij beperken, behoudens in het geval van opzet of grove schuld, in het geval van vermogensschade onze aansprakelijkheid tot maximaal het beloop van de met koper voor de betreffende zaak overeengekomen prijs. In het geval ander nadeel wordt geleden, dan beperkt onze aansprakelijkheid zich tot het bedrag dat uit hoofde van onze aansprakelijkheidsverzekering tot uitkering komt. Indien/voorzover deze verzekering geen dekking geeft dan is het gestelde in de eerste zin van dit lid van toepassing.

Naast hetgeen de wet als overmacht beschouwt gelden als zodanig staking en/of ziekte van onze werknemers, wanprestatie en/of overmacht aan de zijde van onze leveranciers, vervoerders of andere derden die bij de overeenkomst zijn betrokken, stagnatie in het verkeer, natuurgeweld, oorlog of mobilisatie, belemmerende maatregelen van enige overheid, brand en andere ongevallen in ons bedrijf alsmede andere omstandigheden, voorzover als gevolg daarvan de (gewone) uitvoering van de overeenkomst redelijkerwijze niet van ons kan worden verlangd, een en ander voorzover de verhindering langer heeft geduurd dan één maand na de omstandigheid die tot die verhinderingen leidt of indien vast staat of redelijkerwijze kan worden aangenomen dat de verhindering tenminste zo lang zal duren en/of aangenomen mag worden dat de verhindering de nakoming van de overeenkomst geheel of gedeeltelijk definitief onmogelijk maakt. In het geval van overmacht heeft ieder van de partijen het recht om de overeenkomst geheel of gedeeltelijk te ontbinden, in welk laatste geval partijen verplicht zijn om de overeenkomst voor het niet ontbonden gedeelte na te komen. Indien op de voet van dit artikel tot ontbinding wordt overgegaan is geen van de partijen aan de ander schadevergoeding verschuldigd. In het geval er sprake is van een tijdelijke verhindring tot één maand als in het vorige lid bedoeld, is er van overmacht geen sprake en wordt, zonder dat de koper de overeenkomst mag ontbinden, de termijn waarbinnen wij moeten leveren op de voet van het in het artikel 3 lid 3 gestelde, verlengd. In dit artikel is onder toerekenbare tekortkoming tevens onrechtmatig handelen begrepen.

Artikel 9: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

Op alle overeenkomsten is het Nederlandse recht van toepassing met uitsluiting, indien anders van toepassing, van het Verdrag der Verenigde Naties inzake internationale koopovereenkomsten. Alle geschillen die tussen ons en koper ontstaan worden, onverminderd de wettelijke bevoegdheid van de Kantonrechter, beslecht door de Rechter die bevoegd is
in de plaats waar wij gevestigd zijn, onverminderd ons recht om te kiezen voor de anderszins bevoegde rechter. Een koper die consument is, is bevoegd om binnen één maand nadat wij ons schriftelijk op dit beding hebben beroepen, te kiezen voor beslechting van het geschil door de volgens de Wet bevoegde Rechter.

Routebeschrijving

Joomla! Debug Console

Session

Profile Information

Memory Usage

Database Queries